Friends link: 210-455 74-678 200-105 EX200 HP0-S42 C9510-319 A00-260 400-201 210-455 70-346 e20-690 070-688 RCDD-001 400-351 h12-211 C2090-930 200-310 300-206 400-351 200-310 E20-507 700-505 200-101 200-120 820-424 300-075 300-320
Friends link: HP0-S41 640-722 JN0-102 300-208 070-483 1Y0-253 1Z0-478 640-461 1Z0-591 400-101 070-410 C4040-252 70-534 C4040-250 EX200

Pravilnik


PRAVILNIK O VADNINI V KK LOGATEC

Vadnina je pavšalni letni znesek za treniranje otrok določena s strani društva na podlagi večletnega načrta dela posamezne ekipe (začetek in konec aktivnosti, trajanje aktivnosti ipd.). Je eden izmed glavnih virov dohodkov društva in nujno potrebna za zdravo poslovanje društva in izvajanje programov društva.

 1. Mesečna vadnina v KK Logatec (v nadaljevanju tudi: klub) se za sezono 2019/20 poveča z 20€ na 25€ in jo plačujejo člani od 4. razreda dalje, člani od 1. do vključno 3. razreda plačujejo znižano vadnino v znesku 10€.
 2. Vadnino se plačuje 10 mesecev (sezona traja od 01.09.2019 do 30.06.2020). Praviloma se poravnava mesečno, na željo plačnika in po predhodnem dogovoru z njim, pa se lahko vadnina obračuna tudi za več mesecev hkrati. V primeru plačila v enkratnem znesku se prizna 10% popust.
 3. Članarino enkrat letno plačujejo člani društva in je namenjena delovanju društva. Višina letne članarine znaša enako kot mesečna vadnina in velja za obdobje od 1.9. tekočega leta do 31.8. prihodnjega leta (t.i. člansko leto). Članarina se obračuna za september, v tistem mesecu se ne plačuje vadnine. Ob plačilu članarine se član/ica obveže, da bo hodil/a na treninge vsaj pol sezone (5 mesecev).
 4. V kolikor sta v klub včlanjena dva otroka iz iste družine, plača polno vadnino le starejši, mlajši pa nižjo družinsko vadnino v znesku 15€ (v nadaljevanju: družinska vadnina), vsak nadaljnji član pa je oproščen plačila vadnine. V primeru, da je starejši otrok oproščen plačila vadnine v primeru hujših poškodb ali bolezni skladno z določili tega pravilnika, v mesecih njegove odsotnosti polno vadnino plačuje mlajši otrok.
 5. Igralci načeloma v nobenem primeru niso oproščeni plačevanja vadnine. Vadnino je potrebno poravnati, tudi če igralec ni opravil nobenega treninga v mesecu. Izjemoma so igralci plačevanja vadnine lahko oproščeni le v primeru hujših poškodb in bolezni, zaradi katerih ne obiskujejo treningov en mesec ali več. V tem primeru mora igralec posredovati klubu pisni dopis za oprostitev vadnine v mesecu, v katerem je prišlo do odsotnosti. Odločitev o izjemi plačevanja vadnine sprejme predsednik kluba.
 6. Vadnina se plačuje na transakcijski račun kluba in sicer na podlagi izstavljenega računa. V primeru zamude s plačilom svojih obveznosti iz vadnin, se igralec zavezuje plačati klubu tudi zakonite zamudne obresti za čas od dneva zapadlosti do dneva dejanskega plačila. V primeru zakasnitve plačila se naslednji mesec igralcu pošlje obvestilo o neplačilu (opomin). V primeru nepravočasnega plačila dveh vadnin se igralcu do izvršitve plačila izreče prepoved tekmovanja. V primeru pošiljanja obvestil o zakasnitvi plačila ima klub pravico obračunati stroške takega pošiljanja v višini 2,00 EUR.
 7. Igralec lahko za klub v tekoči košarkarski sezoni tekmuje samo pod pogojem, da ima poravnane vse svoje obveznosti iz naslova vadnin do kluba iz preteklih sezon.
 8. Klub bo v okviru svojih zmožnosti pomagal igralcem iz socialno šibkejših družin. Klub bo omogočal znižane vadnine (v nadaljevanju: subvencionirana vadnina), katerih višina bo odvisna od števila prošenj za subvencionirano vadnino, razpoložljivih sredstev kluba za znižanje vadnin ter od višine povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana posameznega prosilec, kakor bo ugotovljeno iz odločbe za otroški dodatek, sprejete s strani Centra za socialno delo (v nadaljevanju: odločba za otroški dodatek). Za subvencionirano vadnino igralca iz socialno šibkejše družine mora prosilec posredovati klubu po navadni pošti ali po elektronski pošti na enaslov kluba ali e-naslov člana upravnega odbora kluba, pristojnega za finance, prošnjo z dokazilom, ki ga predstavlja odločba za otroški dodatek. Igralec je upravičen do subvencionirane vadnine izključno za obdobje od datuma, ko klub prejme odločbo za otroški dodatek, do datuma veljavnosti odločbe za otroški dodatek. Odločitev o subvencionirani vadnini sprejmejo pristojni organi kluba (upravni odbor).
 9. Igralec ne more zapustiti kluba brez poravnanih vseh zapadlih obveznosti iz naslova vadnin. V primeru, da bi igralec podpisal profesionalno pogodbo v novem klubu in je bila igralcu v KK Logatec obračunana znižana vadnina, igralec ne more zapustiti kluba brez poravnane razlike od zneska plačane subvencionirane vadnine do zneska polne vadnine za celotno obdobje, v katerem mu je bila obračunana znižana vadnina.
 10. Pravilnik stopi v veljavo z dnem 04.10.2019, ko je objavljen na kklogatec.com in velja do nadaljnjega in ga je možno spremeniti brez predhodne najave.
 11. O vseh ostalih primerih, ki jih pravilnik ne določa, odločajo pristojni organi kluba (upravni odbor).

 

V primeru, da potrebujete kakršnekoli informacije ali dodatna pojasnila, sem vam na voljo na mobilni številki 051-608-839 ali po elektronski pošti azer.saric@gmail.com.

 

V Logatcu, 04.10.2019
Športni pozdrav
Azer Šarić, predsednik

Podporniki kluba


Košarkarski klub Logatec
Tržaška cesta 27
1370 Logatec
info@kklogatec.com
Vse pravice pridržane 2011 – 2014